RSS

SCHINDLER-ENTERTAINMENT-GROUP (SHOWBIZADVIESBURO)

klik op de woorden tussen de haakjes;

ARTISTS-SITES (ARTIESTEN & MODELS)   (PROMOTIE-RTV-SITE)

(A) (BRABANTS)  (COUNTRY )  (L)  (M)  (S)  (VLAAMS)

BOOKINGEN  (ARTIESTEN)  (BOOKINGS-POLL)  (GAGES – HONORARIA ) 

CD-DVD PERSINGEN( PRIJZEN )

COPYRIGHTS( BREIN )   (AUTEURSRECHTEN)   ( CREATIVE COMMONS )

HOTELS (ACCOMMODATIE)

LABELS (UNICORN)  (I-TUNES)

LEGALDOWNLOAD ( SITES ) (SHOP)

KARAOKE ( SITES )  (TITELS)

KONTRAKTEN –  INFO )  (360 graden)

KRITIEKEN (MISSTANDEN EN TIPS)

MUSIC-LEAKS (MUSICLEAKS.NU)

MUZIEKUITGEVERIJEN (STG CHARLES MUSIC)  (MAMICHA )

ORKESTBANDEN (MP3’S)

POLLS  (STEMMEN)

SHOWBIZZADVIESBUREAU  (SHOWBIZZ)

SHOWBOULEVARD  ( NU )

STUDIO- PRODUCTIE & TARIEVEN

UNICORN MEDIA  (TERUG NAAR DIT HOOFDMENU)

VIDEOCLIPS- (PRODUCTIE)  (KANALEN)

VODPOD VIDEO-CLIPS

WEBSITE MAKEN FREAKS

YOUTUBE (CHARLES MUSIC )  (UNICORN-MEDIA) (CEESVERMEULENWINDSANT)   (MAMICHA VIDEO)

POLL: GEEF AAN WAAR UW MOMENTEEL DE MEESTE INKOMSTEN VAN HEEFT

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ALGEMENE VOORWAARDEN GLITTERART.NL & UNICORN-MEDIA.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN – GLITTERART.NL & UNICORN-MEDIA.NL

k.v.k.41082007 – TEL: +31 6 12319970 – EMAIL: info@unicorn-media.nl – bank: NL07KNAB0723111596

Artikel 1 – DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– UNICORN-MEDIA.NL EN/OF GLITTERART.NL
– Cliënt: de (potentiële) Cliënt van zaken en/of diensten van Glitterart en unicorn-media, dit kan zowel een privé persoon als een rechtspersoon zijn;
– Kunstaanbieder: Een ieder die kunst voor verkoop aanbiedt bij Glitterart en unicorn-media.
– Orderbevestiging/factuur: De orderbevestiging/factuur zoals beschreven in artikel 2.5.
– Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 2 – Algemeen
2.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle verkoopovereenkomsten waarbij tegen de onderstaande voorwaarden door Glitterart en unicorn-media aan de Cliënt, kunstwerken verkocht worden.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Glitterart en unicorn-media en de Cliënt zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.
Artikel 3 – Aanbod en Overeenkomst
3.1 Glitterart en unicorn-media.nl treedt op als intermediair tussen kunstenaar en cliënt. Glitterart en unicorn-media.nl brengt dus alleen het contact tussen kunstenaar en cliënt tot stand en is niet aansprakelijk voor
Algemene voorwaarden
unicorn-media en glitterart.nl –
k.v.k.41082007 – TEL: +31 6
12319970 – EMAIL:
info@unicorn-media.nl – bank:
NL07KNAB0723111596
eventuele gevolgen voortvloeiende uit het contact tussen deze twee partijen.
3.2 Glitterart en unicorn-media.nl is slechts bemiddelaar bij de verkoop van kunstwerken en is dus niet de aanbieder van het kunstwerk. In het geval van verkoop gaat het dus ook om een overeenkomst tussen de Cliënt en de Kunstaanbieder.
3.3 De overeenkomst tussen Glitterart en unicorn-media.nl of de Kunstaanbieder en de Cliënt komt tot stand door
tijdige aanvaarding door de cliënt van het gebruikersaanbod dat wordt getoond via de website van glitterart en unicorn-media.nl (www.glitterart.nl en unicorn-media.nl)
3.4 Bij het vervaardigen van kunstwerken in opdracht, blijft Glitterart en unicorn-media.nl als intermediair fungeren. Dit houdt in dat cliënt en kunstenaar, de contacten tussen beide partijen, het transport en de betaling van het kunstwerk via Glitterart en unicorn-media.nl laat verlopen. Hier kan in geen enkel opzicht van afgeweken worden.
3.5 Glitterart en unicorn-media.nl kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de cliënt, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.6 De factuur doet tevens dienst als orderbevestiging. De orderbevestiging/factuur vermeldt in ieder geval de volgende informatie: · De naam van het kunstwerk · De naam van de kunstenaar die het werk gemaakt heeft · De prijs · Het e-mail adres en/of telefoonnummer waar de Cliënt zich kan wenden met vragen omtrent de order Indien de bestelling online al betaald is met één van de online betaalmogelijkheden (Ideal, Creditcard) zal de factuur duidelijk ‘Reeds betaald’ vermelden.
3.7 Indien de Cliënt en Glitterart en unicorn-media.nl overeenkomen dat de Cliënt nog andere diensten van Glitterart en unicorn-media.nl zal afnemen zullen deze afspraken via een separate overeenkomst geregeld worden. Ook als door beide partijen wordt besloten om af te wijken van de algemene voorwaarden, zal dit via een separate overeenkomst schriftelijk of via e-mail geregeld worden.
3.8 De administratie van Glitterart en unicorn-media.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de cliënt aan Glitterart en unicorn-media.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Glitterart
Algemene voorwaarden
unicorn-media en glitterart.nl –
k.v.k.41082007 – TEL: +31 6
12319970 – EMAIL:
info@unicorn-media.nl – bank:
NL07KNAB0723111596
en unicorn-media.nl verrichte leveringen. Glitterart en unicorn-media.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden erkent de cliënt dit eveneens
Artikel 4 – Prijzen, Tarieven en Betaling
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en inclusief handling- en verzend,- of bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen (voor werken zwaarder dan 30 kilogram of waarvan de afmetingen groter zijn dan 1,5 meter kan een toeslag gelden of een andere werkwijze gevolgd worden).
4.2 Binnen 5 werkdagen, nadat Glitterart en unicorn-media.nl het bestel c.q. machtigingsformulier, waardoor de koopovereenkomst tot stand komt heeft ontvangen, krijgt de cliënt de desbetreffende factuur toegestuurd.
4.3 Alle facturen zullen door de Cliënt worden betaald zonder een beroep op korting en/of verrekening en/of opschortingen en wel uiterlijk op de veertiende dag na datum factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.4 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de cliënt van rechtswege in verzuim; de cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
4.5 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Glitterart en unicorn-media.nl en de verplichtingen van de cliënt jegens Glitterart en unicorn-media.nl onmiddellijk opeisbaar.
4.6 Indien de Cliënt ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Glitterart en unicorn-media.nl het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de Cliënt in rekening te brengen. De Cliënt is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
4.7 Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt. In ieder geval is de cliënt in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals
Algemene voorwaarden
unicorn-media en glitterart.nl –
k.v.k.41082007 – TEL: +31 6
12319970 – EMAIL:
info@unicorn-media.nl – bank:
NL07KNAB0723111596
door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
4.8 Bij niet nakoming door de Cliënt van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Glitterart en unicorn-media.nl gerechtigd de Cliënt zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Glitterart en unicorn-media.nl te weigeren.
Artikel 5 – Levering / Leveringstermijnen
5.1 Leveringen vinden gratis plaats binnen Nederland, tenzij op de website van Glitterart en unicorn-media.nl anders is aangegeven (m.u.v. de Waddeneilanden, Zeeuws Vlaanderen, het buitenland, werken zwaarder dan 30 kilogram of waarvan de afmetingen groter zijn dan 1,5 meter).
5.2 De levertijd bedraagt normaal gesproken maximaal vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de betaling of na de orderbevestiging (voor bedrijven), tenzij op de website van Glitterart en unicorn-media.nl anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
5.3 De levertermijn van het kunstwerk bedraagt maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de Cliënt en Glitterart en unicorn-media.nl.
5.4 Wanneer het kunstwerk niet uiterlijk op de dertigste dag na betaling van de factuur, om welke reden dan ook, is afgeleverd, heeft de Cliënt de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden mits de beëindiging schriftelijk geschiedt via fax of e-mail. Maakt de Cliënt van dat recht gebruik dan verplicht Glitterart en unicorn-media.nl zich het reeds door de Cliënt betaalde bedrag aan de Cliënt binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling terug te storten, welke betaling alsdan tegen finale kwijting over en weer geschiedt.
5.5 Indien Glitterart en unicorn-media.nl gegevens behoeft van de cliënt in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de cliënt deze aan Glitterart en unicorn-media.nl ter beschikking heeft gesteld.
5.6 De cliënt is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
5.7 In het algemeen zullen werken van verschillende kunstenaars in verschillende zendingen afgeleverd worden. Ook kan het voorkomen dat werken van een zelfde kunstenaar in meerdere zendingen gebracht worden.
5.8 Aflevering is bij de 1e drempel van de woning van de Cliënt, bij hoogbouw bij de hoofdingang. Doorgaans zal de bezorger bereid zijn het werk op de
Algemene voorwaarden
unicorn-media en glitterart.nl –
k.v.k.41082007 – TEL: +31 6
12319970 – EMAIL:
info@unicorn-media.nl – bank:
NL07KNAB0723111596
door uw gewenste plek te plaatsen of op te hangen. Dit gebeurt dan wel op eigen risico.
5.9 Bij ontvangst dient de Cliënt het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en deze dienen binnen 24 uur aan Glitterart en unicorn-media.nl gemeld te worden, bij gebreke waarvan de Cliënt het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen. Glitterart en unicorn-media.nl komt het werk weer ophalen.
5.10 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de cliënt over op het moment waarop deze aan de cliënt juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de cliënt of van een door de cliënt aan te wijzen derden worden gebracht.
5.11 Indien de te leveren kunstwerken tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden, dient de cliënt zelf contact op te nemen met Glitterart en unicorn-media.nl voor het maken van een nieuwe afspraak voor het afleveren van het kunstwerk.
Artikel 6 – Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
6.1 Glitterart en unicorn-media.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
6.2 Omstandigheden in de zin van artikel 6.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.
Artikel 7 – Verkoop van Kunstwerken
7.1 De op de site getoonde werken kunnen er in werkelijkheid qua kleur anders uitzien. De kwaliteit van de afbeelding is afhankelijk van de kwaliteit van de door de kunstenaar aangeleverde foto’s of bestanden. Glitterart en unicorn-media.nl kunstbemiddeling is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen.
7.2 Wanneer de cliënt een kunstwerk in opdracht heeft laten maken, is deze verplicht het werk te kopen.
Algemene voorwaarden
unicorn-media en glitterart.nl –
k.v.k.41082007 – TEL: +31 6
12319970 – EMAIL:
info@unicorn-media.nl – bank:
NL07KNAB0723111596
7.3 Glitterart en unicorn-media.nl treedt op als intermediair tussen kunstenaar en cliënt. Glitterart en unicorn-media.nl brengt dus alleen het contact tussen kunstenaar en cliënt tot stand en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit het contact tussen deze twee partijen.
7.4 Wanneer een kunstwerk op het internet de interesse van de cliënt heeft gewekt, is het mogelijk het werk in zijn/haar eigen omgeving te bekijken. Tevens is het mogelijk het werk in het atelier van de kunstenaar te bezichtigen. De cliënt hoeft dus geen beslissing te nemen op basis van alleen maar afbeeldingen.
7.5 Nadat de Cliënt het door hem/haar bestelde kunstwerk heeft ontvangen, heeft de Cliënt de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit kunstwerk, de onderliggende overeenkomst met Glitterart en unicorn-media.nl te ontbinden. De Cliënt hoeft hiervoor geen reden op te geven.
7.6 Indien de Cliënt de overeenkomst ingevolge artikel 7.5 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de Cliënt dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Glitterart en unicorn-media.nl te melden. De Cliënt dient het kunstwerk – na overleg met Glitterart en unicorn-media.nl – te sturen naar een door Glitterart en unicorn-media.nl vastgesteld retouradres. De Cliënt is in dit geval een bijdrage van 35,- euro in de gemaakte transportkosten verschuldigd naast de kosten voor het terugsturen van het werk naar het door glitterart en unicorn-media.nl te bepalen retouradres.
7.7 Indien de Cliënt reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Cliënt de overeenkomst met Glitterart en unicorn-media.nl ingevolge artikel 7.5. en 7.6 van deze Algemene Voorwaarden heeft ontbonden, zal Glitterart en unicorn-media.nl deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Glitterart en unicorn-media.nl het door de Cliënt geretourneerde kunstwerk heeft ontvangen, aan de Cliënt terugbetalen.
7.8 Glitterart en unicorn-media.nl behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het kunstwerk door de schuld van de Cliënt (anders dan die van Glitterart en unicorn-media.nl of de leverancier van het kunstwerk) is beschadigd. De Cliënt is aansprakelijk voor de schade ontstaan in de periode dat hij daarover beschikte. Glitterart en unicorn-media.nl heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van de Cliënt en is bevoegd die schade te verreken met het door de Cliënt gestorte bedrag met dien verstande dat het verhaal van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.
7.9 Indien een kunstwerk wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Glitterart en unicorn-media.nl schade heeft opgelopen die aan een
Algemene voorwaarden
unicorn-media en glitterart.nl –
k.v.k.41082007 – TEL: +31 6
12319970 – EMAIL:
info@unicorn-media.nl – bank:
NL07KNAB0723111596
handeling of nalatigheid van de Cliënt te wijten is of anderszins voor risico van de Cliënt komt, zal Glitterart en unicorn-media.nl de Cliënt hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Glitterart en unicorn-media.nl heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan de Cliënt terug te betalen bedrag in te houden.
7.10 Glitterart en unicorn-media.nl geeft op de via haar verkochte kunstwerken geen garantie. Voor klachten over een kunstwerk zal Glitterart en unicorn-media.nl de Cliënt doorverwijzen naar de desbetreffende kunstaanbieder en de Cliënt hiertoe de adresgegevens van de kunstaanbieder verschaffen.
Artikel 8 – Intellectuele eigendom en auteursrechten
8.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die Glitterart en unicorn-media.nl toekomen op grond van de Auteurswet.
8.2 Het is de cliënt niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
8.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Glitterart en unicorn-media.nl tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van glitterart en unicorn-media.nl, ongeacht of deze aan de cliënt of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
8.4 Alle door glitterart en unicorn-media.nl eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de cliënt te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van glitterart en unicorn-media.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
8.5 Kunstwerkkoper.nl behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
8.6 Bij niet nakoming van het bovenstaande behoudt Glitterart en unicorn-media.nl het recht om nadere juridische stappen te ondernemen en/of schadevergoeding te eisen.
Algemene voorwaarden
unicorn-media en glitterart.nl –
k.v.k.41082007 – TEL: +31 6 12319970 – EMAIL:
info@unicorn-media.nl – bank: NL07KNAB0723111596
8.7 Glitterart en unicorn-media.nl garandeert niet dat de aan de Cliënt geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Glitterart en unicorn-media.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.
Artikel 9- Opschorting en ontbinding
9.1 Glitterart en unicorn-media.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– De cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– Na het sluiten van de overeenkomst Glitterart en unicorn-media.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– de cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
9.2 Voorts is Glitterart en unicorn-media.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Glitterart en unicorn-media.nl op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Glitterart en unicorn-media.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.4 Glitterart en unicorn-media.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 10 Bestellingen/ communicatie Glitterart en unicorn-media.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van
Algemene voorwaarden
unicorn-media en glitterart.nl –
k.v.k.41082007 – TEL: +31 6
12319970 – EMAIL:
info@unicorn-media.nl – bank:
NL07KNAB0723111596
bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Cliënt en Glitterart en unicorn-media.nl, dan wel tussen Glitterart en unicorn-media.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Cliënt en Glitterart en unicorn-media.nl.
Artikel 11 – Klachten
11.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het kunstwerk of iedere andere klacht, zullen door Glitterart en unicorn-media.nl serieus in behandeling worden genomen.
11.2 De Cliënt dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling Support van Glitterart en unicorn-media.nl (zie daarvoor nader in artikel 12 van deze voorwaarden).
11.3 Glitterart en unicorn-media.nl zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Glitterart en unicorn-media.nl zal de Cliënt hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.
Artikel 12 – Persoonsgegevens
12.1 Door de Cliënt ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de Cliënt.
12.2 Tenzij de Cliënt heeft aangegeven dat de Cliënt hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de Cliënt worden opgenomen in een centraal bestand van Glitterart en unicorn-media.nl. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de Cliënt volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Glitterart en unicorn-media.nl. De verwerking van de gegevens van de Cliënt zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
12.3 De Cliënt kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Glitterart en unicorn-media.nl over de persoon van de Cliënt worden opgenomen in het bestand van Glitterart en unicorn-media.nl. De Cliënt is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.
Artikel 13 – Afdeling Klantenservice van Glitterart en unicorn-media.nl Alle correspondentie op basis van deze Algemene Voorwaarden vindt plaats met de klantenservice van UNICORN-MEDIA.NL
Algemene voorwaarden Unicorn-Media en Glitterart.nl –
k.v.k.41082007 – TEL: +31 6 12319970 – EMAIL:
info@unicorn-media.nl – bank:
NL07KNAB0723111596
EN
GLITTERTART.NL
Achter de Tolbrug 41
5211SM ‘s-Hertogenbosch
Nederland
e-mail: info@unicorn-media.nl of stichtingcharlesmusic@gmail.com
Unicorn-media en glitterart zijn merken van de stichting Charles Music, ingeschreven onder nummer 41082007 bij de Kamer van Koophandel van ‘s-Hertogenbosch.
Artikel 14 Diversen
14.1 Indien de Cliënt aan Glitterart en unicorn-media.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Glitterart en unicorn-media.nl gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de Cliënt Glitterart en unicorn-media.nl een nieuw adres heeft doorgegeven.
14.2 Indien door Glitterart en unicorn-media.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De Cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Glitterart en unicorn-media.nl deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
14.3 Glitterart en unicorn-media.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de Cliënt gebruik te maken van derden.
Artikel 15 – Geschillen
15.1 De rechter in de vestigingsplaats van Glitterart en unicorn-media.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Glitterart en unicorn-media.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Algemene voorwaarden
unicorn-media en glitterart.nl –
k.v.k.41082007 – TEL: +31 6
12319970 – EMAIL:
info@unicorn-media.nl – bank:
NL07KNAB0723111596
Artikel 16 – Toepasselijk recht
16.1 Op elke overeenkomst tussen Glitterart en unicorn-media.nl en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Niet-Nederlandse koopverdragen zijn uitgesloten.
16.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

CHAZZ SCHINDLER CREATIONS  – Hieronder vindt U enkele voorbeelden van businesscards (klik erop), logos die wij u presenteren, maar ook zijn wij gespecialiseerd in het maken van websites, het verhuizen ervan, domeinnamen registreren, youtube films maken en implimenteren, etc…

en websites als referentie van de designs en wat we allemaal nog meer kunnen.

 

 

WAAR HAAL JIJ DE MEESTE OPTREDENS VANDAAN?

 

HOOFDMENU

 

RELEASES

 PPD 8.95 – UNICORN 99036

PPD 8.95 – UNICORN 99037

PPD 8.95 – UNICORN 99035

 

Tags: , , , , ,

COPYRIGHTS

WETENSWAARDIGHEDEN INZAKE COPYRIGHTS

KLIK OP DE VOLGENDE PAGINA’S:

http://showboulevard.wordpress.com/copyright-nieuws/

http://musicleaks.yolasite.com/  TERUG NAAR HOOFDMENU

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 11 december 2011 in copyrights

 

Tags: , , , , , , , , ,

CHAZZ SCHINDLER TRACKS

Chazz Schindler is een journalist, producer en regisseur, een geesteskind van Cees Vermeulen Windsant

Produceerde vele artiesten waaronder:

CARMELA CORREN:

CARMELA CORREN DANIEL (DUITSE VERSIE)
CARMELA CORREN DANIEL (LONELY DAYS)
CARMELA CORREN GOLDEN LAND OF SAMARIA
CARMELA CORREN GOLDENENS LAND VON SAMARIA
CARMELA CORREN HALTET ZUSAMMEN
CARMELA CORREN HAVA NAGEELA
CARMELA CORREN HAVA NAGEELA (LONG VERSION)
CARMELA CORREN ICH WEISS ICH KOMM VON DIR NICHT FREI
CARMELA CORREN IMMER IMMER WIEDER DIE WELT
CARMELA CORREN MEANWHILE
CARMELA CORREN MELODIE FUER UNS ZWEI
CARMELA CORREN NEVER NEVER NEVER
CARMELA CORREN SYMPHONIE POUR MARIE
CARMELA CORREN WILD FLOWERS
CARMELA CORREN WILDE BLUMEN

En zijn eigen formatie

CHAZZ SCHINDLER ORCHESTRA ARGENTINA CARNIVAL

CHAZZ SCHINDLER ORCHESTRA BAANTJER THEMA

CHAZZ SCHINDLER ORCHESTRA CANDLE IN DE WIND
CHAZZ SCHINDLER ORCHESTRA CARNIVAL DE PARIS
CHAZZ SCHINDLER ORCHESTRA CONCERTO D’ARANJUEZ
CHAZZ SCHINDLER ORCHESTRA COSA DELLA VITA
CHAZZ SCHINDLER ORCHESTRA DE BESTEMMING
CHAZZ SCHINDLER ORCHESTRA DON’T CRY FOR ME ARGENTINA
CHAZZ SCHINDLER ORCHESTRA GOZAR LA VIDA
CHAZZ SCHINDLER ORCHESTRA HOW DO I LOVE
CHAZZ SCHINDLER ORCHESTRA I’LL SAY GOODBYE
CHAZZ SCHINDLER ORCHESTRA LA SOLITUDINE
CHAZZ SCHINDLER ORCHESTRA MANY RADIO TUNES & JINGLES
CHAZZ SCHINDLER ORCHESTRA NO MATTER WHAT
CHAZZ SCHINDLER ORCHESTRA PER AMORE
CHAZZ SCHINDLER ORCHESTRA SENZA UNA DONNA
CHAZZ SCHINDLER ORCHESTRA STRANI AMORE
CHAZZ SCHINDLER ORCHESTRA THE BOY IS MINE
CHAZZ SCHINDLER ORCHESTRA THEME FROM DEERHUNTER
CHAZZ SCHINDLER ORCHESTRA THEME FROM THE TITANIC
CHAZZ SCHINDLER ORCHESTRA THEME FROM TWIN PEAKS
CHAZZ SCHINDLER ORCHESTRA WHERE ARE YOU NOW
CHAZZ SCHINDLER ORCHESTRA YOU’RE STILL THE ONE

THE DREAM ORCHESTRA:

DREAM ORCHESTRA, THE A NEVER ENDING STORY
DREAM ORCHESTRA, THE A VIEW TO KILL (JAMES BOND THEME)
DREAM ORCHESTRA, THE AFRICAN BEAT
DREAM ORCHESTRA, THE BOOGIE NIGHTS (FRANK KLUNHAAR)
DREAM ORCHESTRA, THE CAR WASH (FRANK KLUNHAAR)
DREAM ORCHESTRA, THE DON’T LEAVE ME THIS WAY (FRANK KLUNHAAR)
DREAM ORCHESTRA, THE EVE OF THE WAR (FRANK KLUNHAAR)
DREAM ORCHESTRA, THE FELICITAD LA MAXIMA
DREAM ORCHESTRA, THE FUNKY FOR JAMAICA (FRANK KLUNHAAR)
DREAM ORCHESTRA, THE GOLDEN EYE (JAMES BOND THEME)
DREAM ORCHESTRA, THE GOLDFINGER (JAMES BOND THEME)
DREAM ORCHESTRA, THE HOT SHOT (FRANK KLUNHAAR)
DREAM ORCHESTRA, THE I WISH (FRANK KLUNHAAR)
DREAM ORCHESTRA, THE ICH DENKE AN DICH
DREAM ORCHESTRA, THE ISN’T SHE LOVELY (FRANK KLUNHAAR)
DREAM ORCHESTRA, THE JA JA, ‘T IS WEER FEEST
DREAM ORCHESTRA, THE JIVE TALKING (FRANK KLUNHAAR)
DREAM ORCHESTRA, THE KISS YOU ALL OVER (FRANK KLUNHAAR)
DREAM ORCHESTRA, THE LA COPA DE MI VIDA
DREAM ORCHESTRA, THE LOVE MACHINE (FRANK KLUNHAAR)
DREAM ORCHESTRA, THE LUNA MAXIMA
DREAM ORCHESTRA, THE MAMMI IS IN HEAVEN
DREAM ORCHESTRA, THE MISSION IMPOSSIBLE (JAMES BOND THEME)
DREAM ORCHESTRA, THE MOONRAKER (JAMES BOND THEME)
DREAM ORCHESTRA, THE NEVER CAN SAY GOODBYE (FRANK KLUNHAAR)
DREAM ORCHESTRA, THE NEVER ENDING STORY
DREAM ORCHESTRA, THE NEW KIDS IN TOWN (FRANK KLUNHAAR)
DREAM ORCHESTRA, THE NOBODY DOESN’T BETTER (JAMES BOND THEME)

DREAM ORCHESTRA, THE PICK UP THE PIECES

DREAM ORCHESTRA, THE RITA I LOVE YOU
DREAM ORCHESTRA, THE SAMBA DE F.C.-O
DREAM ORCHESTRA, THE SOPA DE CORACOL
DREAM ORCHESTRA, THE SOUL DRACULA (FRANK KLUNHAAR)
DREAM ORCHESTRA, THE SPANJO SAMBA / WE ARE THE CHAMPIONS
DREAM ORCHESTRA, THE SUNNY (FRANK KLUNHAAR)
DREAM ORCHESTRA, THE SUPERNATURE (FRANK KLUNHAAR)
DREAM ORCHESTRA, THE SWINGING SAFARI
DREAM ORCHESTRA, THE SYMPHONIE POUR DIANA(MARIE)
DREAM ORCHESTRA, THE SYMPHONIE POUR MARIE (CLASSICAL VERSION)
DREAM ORCHESTRA, THE SYMPHONIE POUR MARIE (FUNKY VERSION)
DREAM ORCHESTRA, THE TANGO POR MAXIMA
DREAM ORCHESTRA, THE THE A-THEME
DREAM ORCHESTRA, THE THE FLORAL DANCE
DREAM ORCHESTRA, THE THE KNIGHTRIDER THEME (MICHAELS THEME)
DREAM ORCHESTRA, THE THE SECOND WALTZ (COVER ANDRE RIEU)
DREAM ORCHESTRA, THE THE WHIZZKID (FRANK KLUNHAAR)
DREAM ORCHESTRA, THE THE WORLD IS NOT ENOUGH (JAMES BOND THEME)
DREAM ORCHESTRA, THE TOMORROW NEVER DIES (JAMES BOND THEME)
DREAM ORCHESTRA, THE TSJAIKOWSKI NR.1
DREAM ORCHESTRA, THE TUNE FOR DJ’S
DREAM ORCHESTRA, THE WE HAVE ALL THE TIME (JAMES BOND THEME)
DREAM ORCHESTRA, THE WE’VE GOT THE WHOLE WORLD
DREAM ORCHESTRA, THE WEDDEN DAT TUNE (ABDUL HASSAN AFFAIR)
DREAM ORCHESTRA, THE WHAT CAN I SAY (FRANK KLUNHAAR)
DREAM ORCHESTRA, THE WILLEM TELL OUVERTURE
DREAM ORCHESTRA, THE YOU ONLY LIVE TWICE (JAMES BOND THEME)
DREAM ORCHESTRA, THE YOU’RE MORE THAN A NUMBER (FRANK KLUNHAAR)

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 10 december 2011 in Releases

 

Tags: , , ,

MUSIC-LEAKS

Voor alle misstanden in de ShowBizz-World kun je ook materiaal aanleveren,

beantwoord dit bericht met een reactie

voor meer info, klik op: MUSIC-LEAKS  terug naar hoofdmenu SHOWBIZADVIESBURO

 
1 reactie

Geplaatst door op 10 december 2011 in Music-Leaks

 

Tags: , , , , , ,